Obchodné podmienky

1. Identifikácia predávajúceho

1.1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI ARMIN spol. s r.o. so sídlom SNP
8, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, identifikačné číslo: 36687871, zapísaná v Obchodnom
registru v Trenčíne pod označením 17148/R pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu
umiestneného na internetovej adrese www.druhotny-sw.sk.

2. Základné ustanovenia

2.1 Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane
je spoločnosť ARMIN spol. s r.o. so sídlom SNP 8, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, identifikačné
číslo: 36687871, zapísaná v Obchodnom registru v Trenčíne pod označením 17148/R, ako
predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť spotrebiteľom
alebo podnikateľom (ďalej len „kupujúci“).

2.2 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v
rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy
predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

2.3 Podnikateľom sa rozumie:

2.3.1 osoba zapísaná v obchodnom registri

2.3.2 osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

2.3.3 osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov,

2.3.4 osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
osobitného predpisu.

2.4 Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito
VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia podľa českého právneho poriadku,
najmä príslušnými ustanoveniami zák. č.89/2012 Sb., českého občianskeho zákonníka, v znení
neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP
a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

2.5 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých
neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a
účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia
objednávky na zadanú emailovú adresu.

2.6 Kupujúci výslovne súhlasí s tím, že doručovanie dokumentov prebieha výlučne elektronickou
formou, a to na e-mail kupujúceho uvedený v jeho užívateľskom účte alebo pri objednávke.
Adresa predávajúceho je info@druhotny-sw.sk. 2.7. Tieto VOP sú k dispozícii na internetových
stránkach predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

3. Predávané produkty

3.1 Produkty predávané predávajúcim sú zobrazené na webovej stránke www.druhotny-sw.sk a
ide o software, ktorý môže byť distribuovaný jak vo fyzickej, tak iba v elektronickej forme (ESD).

3.2 Všetky obrázky, ktoré sú na webe uvedené, majú ilustračný charakter.

4. Objednávkový proces

4.1. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- prostredníctvom elektronického obchodu www.druhotny-sw.sk
- emailom na info@druhotny-sw.sk
- telefonicky na tel. +421 949 312 352

4.2. Ako objednať prostredníctvom elektronického obchodu:

4.2.1 Najskôr je nutné vybrať zvolený produkt, jeho variantu (ak je dostupná, napr. 32/64 bitovú verziu
alebo si navoliť požadované parametre produktu) a vložiť ho do elektronického košíka tlačidlom
„do košíka“. Po vložení produktu do košíka je možné pokračovať v nákupu, alebo prejsť do Košíka.

4.2.2 Košík má štyri kroky. V prvom kroku si zákazník kontroluje jeho obsah, môže upraviť
množstvo produktov (ak je dostupné) a prípadne vložiť zľavový kupón alebo darčekový poukaz,
ak ho zákazník má k dispozícii.

4.2.3 V druhom kroku si zákazník volí spôsob dopravy a platby za tovar. Dostupné možnosti sú
špecifikované v bode 10 a 11 týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.2.4 V treťom kroku zákazník vyplňuje údaje potrebné pre doručenie tovaru, alebo sa môže
prihlásiť ku svojmu užívateľskému účtu a údaje potrebné pre doručenie budú vyplnené
automaticky. Viac informácií k užívateľskému účtu je popísané v bode 7 týchto všeobecných
obchodných podmienok.

4.2.5 V štvrtom kroku sa nachádza rekapitulácia objednávky, potvrdenie súhlasu so spracúvaním
osobných údajov a odoslanie objednávky. Proces uzavretia zmluvy je popísaný v nasledujúcom
bode týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.3 Zákazník odpovedá za dáta a ich správnosť zadané v priebehu objednávkového procesu. Ak
tieto dáta nie sú presné alebo pravdivé, musí zákazník kontaktovať predávajúceho na kontaktoch
uvedených v bode 4.1.2 resp. 4.1.3., a to bez zbytočného odkladu a ako náhle zákazník zistí, že
dáta neodpovedajú skutočnosti.

4.4. Prevádzková doba

4.4.1 Objednávky cez internetový obchod predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
objednávky cez e-mail a telefón medzi 10. a 16. hodinou v pracovné dni.

5. Kúpna zmluva

5.1 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného
tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim
spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí
kupujúcemu potvrdzujúcim e-mailom na kupujúcim zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto
potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP predávajúceho.
Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody
strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod V.
Objednávanie.

5.2 Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka
tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia
potvrdenia o prijatí objednávky predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom,
a to na podnikateľom zadaný e-mail pri odosielaní objednávky.

5.3 Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa
platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi podľa príslušných právnych
predpisov.

5.4 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

5.5 Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej
uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej
úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých
technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok,
kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním
objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

6. Doručovanie dokumentov

6.1 Kupujúci súhlasí s tým, že ako spôsob doručovania dokumentov môže byť použitá jeho emailová adresa uvedená v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke.

7. Užívateľský účet

7.1 Na základe registrácie kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho môže kupujúci
pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Z tohto rozhrania môže objednávať tovar (ďalej
ako užívateľský účet). Objednávať tovar užívateľ môže aj bez založenia užívateľského účtu.

7.2 Pri registrácii na internetovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať
správne a pravdivé všetky údaje. Tieto údaje je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný
aktualizovať. Predávajúcim sú údaje uvedené v užívateľskom účte považované za správne.

7.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený e-mailovou adresou a heslom. Kupujúci je
povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom týchto informácií, ktoré umožňujú prístup k užívateľovmu
účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

7.4 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj
užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z
kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

7.5 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s
ohľadom na údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, alebo jeho
partnerov.

8. Ceny

8.1 Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú
konečné, tzn. vrátane DPH, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

8.2 Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť
sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH. Táto cena bude
uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ
má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva
ponuka alebo cena v platnosti.

9. Záručné podmienky

9.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými
právnymi predpismi SR.

9.2 Ako záručný list slúži nákupný doklad.

9.3 Kupujúcim, ktorí sú spotrebiteľmi, dáva Predávajúci 24 mesačnú záruku na produkt.

9.4 Kupujúcim, ktorí nie sú spotrebiteľom, ponúka Predávajúci 6 mesiacov záruky na produkt, ale
vyhradzuje si právo odmietnuť plnenie.

10. Platobné podmienky

10.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

10.1.1 platba vopred bankovým prevodom (alebo platobná brána GoPay),

10.1.2 na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

10.2 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak
nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

10.3 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického
výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

11. Dodacie podmienky

11.1 Zasielanie Slovenskú poštou

11.1.1 Tovar je možné kupujúcemu zaslať Zasielanie Slovenskú. Podmienkou je odoslanie
objednávky a jej vyfakturovanie do 11:00 hod. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek
do SR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky, ktorý je
k dispozícii na webovej stránke www.druhotny-sw.sk.

11.1.2 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento
postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav
zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa
objednávky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou
zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku
kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole
prepravcu.

11.1.3 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu
info@druhotny-sw.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu
zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo
vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však
predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

11.2 U software, ktorý je distribuovaný elektronickou formou (ESD), je tovar odosielaný do 24
hodín po obdŕžaniu platby, a to prostredníctvom e-mailu na e-mail Užívateľa, ktorý je uvedený v
jeho užívateľskom účte alebo v objednávke.

11.3 U software, ktorý je distribuovaný elektronickou formou (ESD), nie je možné zaslať na
dobierku.

11.4 Tovar nie je možné odobrať osobne.

11.5 Ak bude kupujúci trvať na inej forme doručenia ako ponúka predávajúci, po dohode je takéto
dodanie možné, náklady v tomto prípade nesie plnou váhou kupujúci.

11.6 V prípade, ak je z dôvodov zavinených kupujúcim nutné tovar doručovať opakovane alebo
iným, ako vopred dohodnutým spôsobom, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s
opakovaným alebo iným doručovaním tovaru predávajúcemu.

12. Odstúpenie od zmluvy

12.1. Odstúpenie od zmluvykupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

12.1.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy
odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od
uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený
list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar
objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta
predávajúceho.

12.1.2 Ak kupujúci zašle predávajúcemu informáciu o odstúpení od zmluvy, je povinný mu do
30tich dní zaslať späť produkt s kompletnou dokumentáciou do 30 dní od zaslania tejto
informácie.

12.1.3 Predávajúci však pre spotrebiteľov ponúka pridanú možnosť vrátiť tovar aj nad rámec 14ti
dňovej zákonnej lehoty, a to do 30tich dní od prevzatia tovaru. V tejto nadštandardnej lehote musí
k uplatneniu práva odstúpenia od zmluvy kupujúci dodržať nižšie uvedený postup a všetky
odporučené pravidla uvedené k zákonnému odstúpeniu od zmluvy v lehote 14tich dní sa pre
odstúpenie v nadštandardnej 30dňovej lehote stávajú povinnými podmienkami k využitiu tejto
možnosti.

12.1.4 V oboch prípadoch je potrebné zaslať späť tiež Prehlásenie (ako prílohu
k odstúpeniu). Prehlásenie je dostupné na webových stránkach Predávajúceho. Toto prehlásenie
je súčasť dokumentácie k produktu a ak nie je. Predávajúcemu doručené spolu s vracaným
tovarom, spôsobuje jeho kompletné znehodnotenie.

12.1.5 Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou,
nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar
prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú
kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z– napríklad pri
neobdŕžaní Prehlásenia).

12.1.6 Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 30 dní od
doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to formou prevodu na účet. Inakšie
zaslanie peňazí nie je možné.

12.1.7 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je
darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k
využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je
povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto
nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

12.1.8 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne
kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom,
ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

12.1.9 Náklady na vrátenie produktu nesie spotrebiteľ, najvyššia čiastka za dopravu by nemala
presiahnuť 8 EUR.

12.2 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

12.2.1 V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné
odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny
vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok
akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci
je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

12.2.2 Pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom, platí zákonná lehota pre odstúpenie od zmluvy,
teda 14 dní od zakúpení tovaru a nie teda nadštandardná lehota 30tich dní, ktorá je poskytovaná
iba koncovým spotrebiteľom.

12.3 Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
ARMIN spol. s r.o., SNP 8, 915 01, Nové Mesto nad Váhom.
 
13. Ochrana osobných údajov

13.1 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité k uskutočneniu
plnenia zmluvy s kupujúcim,

V Novom Meste nad Váhom, dňa 1.1.2018.
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.